Om mätbojsprojektet

Mätbojen i Norrbyn är en del av ett nationellt projekt, som har fokus på att förstå klimatförändringarnas påverkan på de svenska kustområdena.

Sju bojar har placerats ut på noggrant utvalda positioner längs den svenska kusten, från Norrbyn i norr till västkusten. Varje timme mäter bojarna en rad olika variabler, och sänder informationen kontinuerligt till SMHI. ­

Bojarna gör mätningar på olika djup i vattnet av exempelvis salthalt, temperatur, syrehalter, grumlighet, strömhastighet och koncentrationen av klorofyll. En enklare väderstation på bojens överdel levererar luftdata, såsom vindhastighet, vindriktning och temperatur. Mätresultaten sänds direkt via GSM eller satellit till SMHI, där siffrorna lagras och omvandlas till fritt tillgängliga tabeller och diagram.

Dataserier med så hög tidsupplösning ger unika möjligheter för forskare att bättre förstå dynamiken i marina ekosystem och hur fysiska, kemiska och biologiska processer interagerar. Resultaten förväntas både ge ny kunskap inom grundforskningen och värdefullt underlag för matematiska modeller som kopplar fysiska, kemiska och biologiska förlopp. Kunskapen kommer också att vara viktig för utformningen av effektiva miljöövervakningsprogram med syfte att följa människans belastning på den marina miljön.

Mer info:
SMHI:s databas – Norrbyn

Bojens placering (Google maps)

Mer om mätbojsprojektet hos SMHI